BgMax

Over ons

Stichting en doelstelling

 

Stichting Museum Hoeksche Waard

(RSIN: 4851948)

 

Museum Hoeksche Waard stelt zich ten doel de cultuur- en streekhistorie van de Hoeksche Waard te behouden, te ontsluiten en te presenteren, toegankelijk voor een breed publiek en met een bovenregionale aantrekkingskracht.

 

Zowel Museum Hoeksche Waard als de Stichting Vriendenkring van het Streekmuseum Hoeksche Waard zijn een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan het museum en/of de Vriendenkring aftrekbaar zijn bij de belasting (mits boven de drempel wordt uitgekomen). Zie de website www.daargeefjeom.nl voor meer informatie over schenken aan culturele ANBI's.

 

 Link naar PDF Beloningsbeleid  Link naar Privacy Statement
 Link naar Beleidsplan 2016-2019  Link naar Beleidsplan 2019-2022
 Link naar Jaarverslag 2017  Link naar Jaarrekening en Balans 2018
 Link naar Jaarverslag 2019  Link naar Jaarrekening  en Balans 2019
 Link naar formulier publicatieplicht 2020  Link naar Jaarrekening en balans 2020
 Link naar jaarverslag 2020  

  

Per 1 juli 2021 bestaat de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. De wet is bedoeld om wanbestuur, slecht financieel beheer, falend toezicht, misbruik van positie en andere ongewenste situaties binnen besturen te voorkomen.
De stichting Museum Hoeksche Waard voldoet aan de eisen gesteld in deze wet. Dit blijkt uit:
-  De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, in de statuten is ook het bestuursmodel opgenomen.
-  Financiële afspraken en procedures zijn gemaakt en naleving wordt gecontroleerd.
-  Regelmatig vindt overleg plaats tussen de bestuursleden en de directie. Hiervan wordt een verslag gemaakt.
-  De jaarverslagen, zowel het financiële als het inhoudelijke, zijn beschikbaar via de website.
-  Verder is in de bestuursvergadering van 26 mei 2021 vastgesteld dat

        

o Bestuursleden die een persoonlijk belang hebben bij te behandelen zaken of onderwerpen, zullen niet deelnemen aan de beraadslagingen. 

o Bestuursleden die een persoonlijk belang hebben bij te behandelen zaken of onderwerpen, zullen niet deelnemen aan de beraadslagingen.

o De in de wet voorgestelde jaarlijkse aanwijzing van een (rechts)persoon die de stichting kan vertegenwoordigen mochten alle betuursleden overleden of vertrokken zijn, wordt opgevolgd.

 

Schathuis voor streekhistorie op een uitmuntende locatie

In het strakke, open landschap van het Zuid-Hollandse eiland de Hoeksche Waard ligt dit bijzondere culturele erfgoed. Gehuisvest in twee indrukwekkende gebouwen en met een fraai aangelegde tuin van de befaamde tuinarchitect Mien Ruys. Een werkelijk prachtige locatie met notabene een ijsbaan tussen de twee panden gelegen. De Hofweg voert u behalve naar het statige Hof van Assendelft ook langs het historische gemeentehuis van Heinenoord en de zeer oude kerk met zijn opvallend scheve toren waar al eeuwen verhalen over rond gaan. In het voormalige gemeentehuis is nu een klassiek restaurant gevestigd. Langs het fiets- en wandelpad loopt u van het Hof naar de zeventiende-eeuwse boerderij "Oost-Leeuwenstein".

 

Naast een indrukwekkende verzameling van streekhistorische voorwerpen beschikt het over een uitgebreid genealogisch archief voor stamboomonderzoek en een gevarieerde streekbibliotheek met een omvangrijk (gedigitaliseerd) fotoarchief.

 

Postadres, tevens bezoekadres Hof van Assendelft:

Hofweg 13

3274 BK Heinenoord

 

Hoofdingang Boerderij Oost-Leeuwenstein:

Dorpsstraat 13

3274 BB Heinenoord


Stichtingbestuur Museum Hoeksche Waard

bestuur2019

 

Het bestuur van Museum Hoeksche Waard bestaat uit:

  

Voorzitter      Dick Hitzert 
Secretaris  Josje Everse
Penningmeester  Arie Brussaard
Bestuursleden  Joost Slavenburg
   Astrid Wüst
  Gert Schilperoort
Directeur museum Dirk-Jan List

Foto bestuur, v.l.n.r.: Gert Schilperoort, Dick Hitzert, Josje Everse, Astrid Wüst en Joost Slavenburg 

 

Stichtende woorden van weleer die van kracht blijven 

 

(Uit het mededelingenblad Bulletin van de Vriendenkring, jubileumuitgave 1978)

 

Voorwoord van mr. M. Vrolijk, commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland:

 

"Tot de boeiendste ontdekkingen die ik na mijn ambtsaanvaarding heb mogen doen, behoort het bloeiende bestaan van het Streekmuseum Hoeksche Waard. Elke ontmoeting met dit museum en zijn dragers levert een inspirerende ervaring op. Ziehier een streekmuseum dat ten volle in het heden leeft; een streekmuseum met nationale allure.

 

Ter gelegenheid van de komende tiende verjaardag geef ik hier dan ook gaarne ten overvloede uitdrukking aan mijn beste wensen voor het verdere bestaan en de voortgaande ontwikkeling van dit unieke centrum in de provincie Zuid-Holland."

 

Een bijdrage van Burgemeester Heinenoord, dhr W. Van 't Veld:

 

"(...) de tijd rijp om opnieuw over een uitbreiding te gaan denken. Als bestuurder in Heinenoord kan ik u verzekeren dat het gemeentebestuur trots is op hetgeen thans is bereikt. Daarom vandaag mijn oproep. Terugzien op tien jaar Streekmuseum is mooi. Trots zijn op hetgeen bereikt is, is ook mooi. Met frisse moed aan de slag gaan, om voort te bouwen op hetgeen bereikt is, is noodzakelijk. Dat was het wat ik u zo graag eens wilde zeggen."

 

Conservator en medeoprichter drs. J.E. De Rooy schrijft:

 

"(...)de wisselwerking tussen museum, bevolking, vriendenkring en de vele vrijwilligers is een uniek gebeuren, waar wij in de Hoeksche Waard trots op mogen zijn. Het bezig zijn met ons Hoekschewaards verleden in het museum is een voortdurend denken en werken aan de toekomst. Welke nieuwe projecten gaan wij aanpakken, hoe kunnen wij de jongeren en ouderen van onze samenleving en daarbuiten blijven interesseren. Helaas gaat niet alles tegelijk, maar op een tweede lustrum volgt een derde, vierde enz., zodat ons Streekmuseum nog tot in lengte van jaren zal kunnen groeien en bloeien."