BgMax

Museumdepot

Onderbouwing Fondswerving te bouwen Depot Museum Hoeksche Waard

 

Het Museum Hoeksche Waard heeft grote behoefte aan investeringsgelden voor een professioneel museum depot, waarin de collectie onderdelen en objecten gedurende de tijd dat zij niet tentoongesteld worden, verantwoord opgeslagen en bewaard kunnen worden. Een derde deel van de collectie dreigt in slechte staat te geraken waarmee het voortbestaan van de registratie in 2017 als Erkend Museum onder druk komt te staan. Zonder collectie geen museum. En dus ook geen erfgoededucatie meer voor de jeugd in de Hoeksche Waard zoals hieronder omschreven en een van de hoofdactiviteiten van het museum.

 

Het Museum
Museum Hoeksche Waard in Heinenoord is gevestigd in twee bij elkaar gelegen historische panden (beide rijksmonument); de voormalige 18e eeuwse buitenplaats ’t Hof van Assendelft en de uit de 17e eeuw stammende herenboerderij Oost-Leeuwenstein. (regionaal materieel en immaterieel cultureel erfgoed, plus faciliteiten voor tijdelijke exposities van externe beeldende kunstenaars en collecties.)
De gebouwen, erven en tuinen zijn recent met enkele miljoenen euro’s gemeenschapsgeld (EU, rijk, provincie Zuid-Holland, SOHW, gemeente Binnenmaas en tal van fondsen en sponsoren) volledig gerestaureerd, gemoderniseerd en heringericht. Het Museum Hoeksche Waard heeft uitgebreide en gevarieerde collecties ca. 35000 objecten) onder haar hoede die niet tegelijkertijd geëxposeerd kunnen worden. Het museum werkt met wisselexposities. Wat niet in de expositie staat, zal goed elders beheerd en opgeslagen (in depot) moeten worden. Het Museum is sinds april 2017 geregistreerd als “Erkend Museum”, o.a. voorwaarde om deel te kunnen nemen aan de landelijke ’Museumkaart’.

 

 

Het belang van een goed depot
Zonder collectie geen museum. En dus ook geen erfgoededucatie.
‘Collectie’ wordt gevormd door de ‘materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving’ als beschreven in de internationaal erkende museumdefinitie, geformuleerd door ICOM (International Council of Museums):

 “Een museum is een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek en niet gericht op het maken van winst.

Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.”

 

Een goed depot is altijd randvoorwaarde voor de continuïteit van een museum, maar voor het Museum Hoeksche Waard extra actueel. Waarom? Omdat nu, eind 2018, slechts ca. twee derde van de collectie een redelijk tot goed (verspreid) onderkomen heeft. De registratie in 2017 als Erkend Museum heeft toch plaats kunnen vinden óndanks het feit dat nog steeds een derde van de collectie in slechte staat dreigt te geraken wegens talloze verhuizingen en slecht onderdak. Het streven om een nieuw depotgebouw te bouwen bleek gelukkig voldoende om de beoogde Erkenning toch te verkrijgen, maar het kan en mag geen streven blijven. Met een goed museumdepot kan het museum immers verder en dieper putten voor erfgoededucatie, onderzoek, bruiklenen, reizende en wisseltentoonstellingen. Er is grote behoefte aan een professioneel museumdepot, waarin de collectieonderdelen en objecten gedurende de tijd dat deze niet tentoongesteld worden, verantwoord opgeslagen en bewaard kunnen worden.

 

Depotplan en financiering

In samenwerking met architectenbureau RoosRos is een plan ontworpen voor een Depotgebouw langs het Van Assendelftlaantje aan de zuidkant van de IJsbaan. Met de bouw van het depot en een verbindingspad tussen Het Hof van Assendelft en boerderij Oost-Leeuwenstein is een investering gemoeid van € 325.000,-. Voor de bouw is inmiddels een omgevingsvergunning afgegeven door de gemeente Binnenmaas, welke sinds 23 november onherroepelijk is geworden.

 

De bouwwerkzaamheden kunnen echter pas van start zodra de financiering rond is. Stichting Museum Hoeksche Waard beschikt niet over eigen middelen ter financiering van het Depot en de cashflow is te beperkt om een substantiële lening aan te trekken. Door fondsenwerving wordt getracht de benodigde middelen te verkrijgen. Aanvragen zijn o.a. uitgezet bij Bank Giro Loterij Fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.
Enkele partijen hebben onder voorbehoud reeds een bijdrage van in totaal € 30.000,- in het vooruitzicht gesteld. Het overige (€ 295.000,-) zal via fondsenwerving en donaties verkregen moeten worden. Realisatie van het depot in de directe nabijheid levert niet alleen een besparing in huurlasten op maar ook een aanzienlijke besparing in transportkosten.

 

De toepassing van zonnepanelen op het depot brengt bovendien een besparing op de huidige energiekosten met zich mee. De totale besparingen worden geraamd op ca. €10.000 per jaar.

 

 

Door veel zelfwerkzaamheid van onze vrijwilligers (werkgroep Onderhoud en techniek) verwachten wij op de totale bouwsom ca. € 50.000,- te gaan besparen. Met andere woorden: zonder onze vrijwilligers zouden we € 375.000,- nodig hebben om het depot te kunnen bouwen.

 

Herenboerderij Oost-Leeuwenstein

 
Deze monumentale herenboerderij stamt uit de 17e eeuw. Het bijbehorende unieke zomerhuis uit de 18e eeuw.
De grote schuur is ruim 150 jaar geleden verbouwd tot het huidige ‘middenlangsdeeltype’ dat kenmerkend is voor de Hoeksche Waard. Hier woonden boeren met veel land en veel oogst, waarvoor ze grote schuren   nodig hadden. De familie Leeuwenburgh heeft hier generaties lang gewoond en geboerd.
 
In het 40e jubileumjaar van het museum, is Oost-Leeuwenstein verkocht door gemeente Binnenmaas aan HW Wonen voor het symbolisch bedrag van €1,- 0ost-Leeuwenstein heeft na de renovatie in 2014 de status hoofdgebouw gekregen.
 

Museum/Gebouwen/Zomerhuis

Museum Hoeksche Waard bestaat uit de bijzondere combinatie van de eeuwenoude buitenplaats ‘t Hof van Assendelft en boerderij Oost-Leeuwenstein.
 
 
 
 
 

Erf Oost-Leeuwenstein

 

Hoe wordt een verwaarloosd historisch boerenerf een hedendaagse museumtuin?Museum/Gebouwenentuinen
Marco van Wetten, tuinarchitect van Ars Virens in Oud-Beijerland, bood vrijwillig aan een nieuw ontwerp te maken. Daarin worden de oorspronkelijke erfindeling en -elementen gerespecteerd en gecombineerd met eigentijdse voorzieningen, zoals een terras. In de bestrating van het voorerf zijn contouren aangebracht van het verdwenen karnhuis en de vroegere rosmolen.
Wanneer de beplanting volgroeid is, zullen boerderij en erf van Oost-Leeuwenstein een blijvend sieraad vormen voor Heinenoord en de hele Hoeksche Waard. 
 
 

't Hof van Assendelft

 

Museum/Gebouwen/Hof_van_AssendelftMuseum Hoeksche Waard is gedeeltelijk gevestigd in 't Hof van Assendelft. Deze buitenplaats is gebouwd in 1767 in opdracht van Sara Louisa du Faget van Assendelft, ambachtsvrouwe van Heinenoord. Voor die tijd stond hier ook al een 'lanthuus' dat Gerrit van Assendelft, de toenmalige ambachtsheer, in 1482 had 'doen timmeren'.

Stedelijke ambachtsheren en –vrouwen lieten zich in hun 'heerlijkheid', een rechtsgebied, vaak vertegenwoordigen door een rentmeester die hun boerderijen en landerijen beheerde. De erfgenamen van de kinderloos gestorven Sara verkochten 't Hof in 1809 aan baron Collot d'Escury. Rentmeester en welgesteld agrariër Arie Louter nam het in 1834 over. Tot 1939 zou deze familie er wonen en boeren.

 

de opkamer

Toen braken roerige tijden aan voor het huis; er werd flink verbouwd, een nieuwe kap met vier schoorstenen moest het huis geschikt maken voor vier gezinnen. Het verval zette door, zeker als het huis in de naoorlogse jaren gebruikt wordt als doorgangshuis in het kader van de woningnood. Op 17 oktober 1962 werd het historische pand aangekocht door de Stichting Streekmuseum Hoeksche Waard. Onder de bezielende leiding van de eerste conservator drs. J.E. de Rooy, brachten bewoners van de gehele Hoeksche Waard een fraaie collectie erfgoed bijeen.

 

 

Hoftuin - Mien Ruystuin

 

Museum/Gebouwen en Tuinen - de Hoftuin't Hof van Assendelft omvat een fraaie tuin met kleine boomgaard. Hierin staan planten en vruchtbomen uit vroeger tijden zoals Kleipeer, Armgaard en Bellefleur. De tuin is één van de laatste ontwerpen van de befaamde tuinarchitecte Mien Ruys (1904-1999) en wordt volledig in haar stijl onderhouden door een enthousiaste groep vrijwilligers.

 

De tuin is in 1995 door Mien Ruys getekend en stukje bij beetje aangelegd. Op 31 oktober 1997 heeft de commissaris der Koningin van de provincie Zuid-Holland de tuin geopend. 

 

Lees meer: Hoftuin - Mien Ruystuin