Museum Hoeksche Waard               Bezoekersreglement

 

Beste bezoeker(s), welkom in Museum Hoeksche Waard. Er zijn voor uw bezoek enkele regels van toepassing. Wij verzoeken u vriendelijk daar rekening mee te houden.

 

1. Het is in de museumgebouwen niet toegestaan:
a. tentoongestelde objecten aan te raken, tenzij bij een object anders staat vermeld . Ouders, dan wel docenten of begeleiders van groepen , wordt nadrukkelijk gevraagd hierop toe te zien;
b. goederen van welke aard ook aan derden te koop aan te bieden zonder schriftelijke toestemming daartoe van de directie van het museum;
c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidshinder;
d. (huis)dieren mee te nemen, met uitzondering van hulphonden;
e. te roken, meegebrachte etenswaren en/of dranken te nuttigen in de expositieruimten, het depot, de koffiehoeken en/of de museumtuinen;
f. foto-, video- en/of filmopnamen te maken waarbij gebruikgemaakt wordt van lampen en/of flitsapparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie;
g. zich buiten openingstijden op het terrein van het museum te bevinden, tenzij de directie hiervoor toestemming heeft gegeven;
h. tassen groter dan A3- formaat mee te nemen in de expositieruimten. Deze moeten worden achtergelaten in de garderobe of in de lockers;
i. de expositieruimten of het documentatiecentrum te betreden met natte kleding.
2. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van volwassenen.
3. Ouders, docenten en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor - en aanspreekbaar op -het gedrag van de door hen begeleide minderjarige(n), privépersonen en/of groepen.
4. Voor scholen gelden speciale regels. Deze zullen bij aanmelding voor een bezoek worden besproken met de desbetreffende school.
5. Voor rondleidingen zijn er eveneens speciale regels. Er geldt een maximum van 12 personen per rondleider. Verdere afspraken worden gemaakt bij de aanvraag voor een rondleiding.
6. Onverminderd het bepaalde in artikel 1 f. mogen in de museumgebouwen gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen uitsluitend door organisaties of bedrijven met winstoogmerk worden gebruikt na voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van de directie. Voor het gebruik hiervan kan door de directie een vergoeding worden gevraagd.
7. De parkeerplaats in de tuin van het museum is in eerste instantie bedoeld voor minder valide bezoekers. Het gebruik hiervan is voor eigen risico.
8. Het verdient aanbeveling, vragen met betrekking tot geschiktheid voor bepaalde doelgroepen en toegankelijkheid van de gebouwen vooraf aan de directie van het Museum voor te leggen.
9. Bezoek aan het museum is geheel voor eigen risico. Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel indien het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove nalatigheid van het museum. Dit met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had moeten zijn.

Heinenoord, september 2023

Boerderij Oost-Leeuwenstein
Dorpsstraat 13
3274 BB Heinenoord
Tel. 0186-601535

't Hof van Assendelft
Hofweg 13 (ook postadres)
3274 BK Heinenoord
Contact

Privacy statement en cookiebeleid 

@ Museum Hoeksche Waard

KvK 41118538
NL36RABO0351102450

Boerderij Oost-Leeuwenstein is geheel rolstoeltoegankelijk, ‘t Hof van Assendelft gedeeltelijk, daar is een traplift. In beide gebouwen is een invalidentoilet.